مـــیـــم . عـــیــــن

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

نور پیامبر (ص)


🔹جابر بن عبد اللَّه انصارى گوید: به رسول خدا (ص) عرضه داشتم: اول چیزى که خداوند آفرید چه بود؟ فرمود: نور پیغمبر تو اى جابر. خداوند آن را آفرید و سپس هر خوبى و خیرى را از آن آفرید. 

📖 سنن النبی، ص 204