مـــیـــم . عـــیــــن

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

خـودت انـتـخـاب کـن
آخـریـن نـوشتـه هـا
خـانـه هـای دیـگر مجـازی

باید مدتی

گذشت و

رفت ...

یاد او هم که گذشت و رفت بخیر ...

خدا عمر
و توفیق بدهد
بر می گردم


التماس دعا
خداحافظ
میم عین