مـــیـــم . عـــیــــن

همـه گــویند به انگــشت اشـاره مگــر ایـن عــاشق دلــسوخــته اربـاب نـدارد

مـــیـــم . عـــیــــن

همـه گــویند به انگــشت اشـاره مگــر ایـن عــاشق دلــسوخــته اربـاب نـدارد

مـــیـــم . عـــیــــن

نگــاه مـن منتــظر

یکــ نیـم نگـاه

تـوســت

خـودت انـتـخـاب کـن
خـانـه هـای دیـگر مجـازی

چشمی که

غیر تو ببیند، 

هرزه شده است، 

باید که گرفت از 

بابا طاهر عریان 

آن خنجر بـُرّان ...

میم عین

نگران پیری ام بودم

خانه سالمندانی در وزارتها

نگرانی ام را برطرف کرد ...

میم عین

سوختن در راه 

معشوق از هنر

عشاق است

وگرنه عقلای

منفعت طلب 

دنبال شمعی

خاموشند ...

میم عین

چه ساده 

جان و زمان را 

فدا می کنیم 

برای کارهایی که 

بعد از مرگ به 

بی ارزشی آن 

پی خواهیم برد ... 

میم عین

چه انتظاراتی 

داریم ... مگر

می شوید یک

دولت اشرافی

به فکر مردم

مستضعف هم

باشد ... !؟ 

میم عین

هنگامیه که 

ناقوس جنگ

به صدا در آید

آنوقت ژن 

خوب و بد

شناخته میشود ...

میم عین

می فروشان 

می توانند که

باده ای به من 

دهند تا بیشتر

از یادت ای یار

مستم کند ؟!


میم عین

به خیال خود

مسلم بودم 

تو را که دیدم

فهمیدم که 

کنار اغیار من

کافر بوده ام ...


میم عین

خدا تو را 

با حجاب

و حیایت

پسندید

این کافی

نیست !؟

به کوری

چشم 

چهارشنبه ی

تاریک (سفید) ... 


میم عین

روز قلم،

الهی بشکند

هر قلمی 

که غیر تو

می نویسد ...

میم عین

آشفته زلفانت

دنیا و آخرتم

پریشان کرده،

خبر از دو عالم

ز من می پرسی ؟!

میم عین

محو گُلی بودم

که برای تو

تقدیم کنم،

تو را دیدم و

محو روی

گُل تو شدم ...

میم عین

فقر را با تمام

وجودم چشیدم

لحظه ای که 

تصور نداشتن تو 

به ذهنم آمد ...

میم عین

متن برجام را 

نگاه کرده ام ...

خداروشکر نامی

از تو نبرده اند

تا امروز و فردا

از عشقت 

تحریم کنند ...

میم عین

من در نبود تو

تمام شعر های

عاشقانه را 

حفظ شده ام

بیا تا برای تو

غزل بخوانم 

هر دم که 

شاعرانه 

نگاهم کنی !

میم عین

گویند که 

مهمانی ات 

تمام شده 

اما ساقیا

تو می ده

که بزم ما

عاشقان 

همیشه 

پا برجاست ...

میم عین

پایان نامه ی 

دنیایم سرقت 

ادبی است از 

لحظه به لحظه 

دلبری هایت ...

میم عین

قرار بود که

همسفر شویم،

مسافر شدی

به تنهایی ...

میم عین

سال هاست 

که روزه ام 

و افطار 

خواهم کرد 

روزی با 

نوشیدن 

جرعه ای

از نگاهت ...

میم عین

سال جدید من

وقتی است که

مهمان تو شوم 

و احسن الحالم

فقیر تو بودن ...


یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّهِ

میم عین

ای یار

حرفی بزن

تا دلنوازترین

موسیقی را 

تجربه کنم ...

میم عین

جان دادن 

شیرین است 

لاکن تو ای یار 

بگیری آن را 

با نگاهت ... 

میم عین

سر جنگ دارم 

با هر که گوید 

از تو دلربا تر 

هم در این 

عالم هست ...

میم عین

در انتخابات 

دیواری بساز

بین کسی

که راست

می گوید با

کسی که

دروغ می گوید.

میم عین